Enerji Yönetimi; Konfor koşullarından, hizmet ve ürünlerin kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm şartlardan fedakârlık etmeksizin ve üretimi azaltmaksızın enerjinin verimli ve doğru kullanımı doğrultusunda organize edilip yapılandırılmış disiplinli bir çalışmadır. Enerji atıklarının değerlendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, kalite ve performansı düşürmeden en aza indirilmesi gerekmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, Enerji tipi ne olursa olsun, daha etkin, daha sürdürülebilir enerji tüketimi şeklinde sürekli iyileştirme için gereklilikleri benimsemektedir.

Firmalar yalnızca kullandıkları enerjiyi iyi yöneterek önemli gelirler elde edebilir. Enerji verimliliğine yönelik bütün çalışmalar kalıcı (sürdürülebilir) ve geri ödeme süreleri de daha kısadır.

 

Enerji Yönetim Sisteminin uygulamaya alınması ile firmalar aşağıdaki faydaları elde edeceklerdir;

 • Maliyetlerde önemli düzeyde azalma
 • İtibar ve marka imajı
 • Enerji performansında iyileşme göstergesi
 • Teknolojik gelişmeler adına itici güç
 • Enerji maliyetlerindeki azalma
 • İş performansında iyileşme
 • Üretkenlik ve rekabet edebilirlikte artış
 • Sera Gazı emisyonlarında azalma
 • Yasal Gereklere uyum

 

Danışmanlık Süreci

Mutlu Kalite, danışmanlık süreci boyunca, operasyonların, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasından, enerji verimliliğini arttırmaya yönelik önlemlerin alınmasına, enerji performansını arttırmaya yönelik iş süreçlerinin tanımlanmasına, Enerji Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun seviyeye çıkarılması adına 5 aşamalı bir süreçte danışmanlık hizmeti vermektedir.

Firmaların talepleri doğrultusunda, sistemin kuruluşu amacıyla aşağıdaki aşamaların her biri aşama aşama veya toplu olarak yürütülebilir.

 

 

 1. Aşama

Durum Analizi: Mevcut sistemin ve iyileştirme gerekliliklerinin tespit edilmesi amacı ile aşağıdaki çalışmalar yürütülerek kapsamlı olacak şekilde bir rapor hazırlanır.

 

 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standart koşulları doğrultusunda kurum iş süreçlerinin ve mevzuat gereksinimlerinin, izinlerin incelenmesi ve kurumu ilgilendiren yasal şartların ve alınması gereken izinlerin belirlenmesi.
 • Süreç bazında enerji tüketimini inceleyerek, yine süreç bazında yapılacak iyileştirmelerin önerilmesi.
 • Enerji yönetimi konusunda Organizasyon Sistemi, Sorumluluk ve yetkilerde yapılması gerekenlerin tespiti,
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi gereği yapılması gereken dokümanların belirlenmesi,
 • Enerji Yönetim Sistemi önerilerimizin hazırlanması,
 • Uygulama planını içeren raporun hazırlanması.

 

 1. Aşama

Enerji Verimliliği Etüdü – İlk adım olarak işletmenin enerji verimliliği durumunu ortaya çıkartmak adına firma ile anlaşma doğrultusunda arzu edilirse Mutlu Kalite tarafından Enerji Verimliliği Etüdü yapılır. Kuruluşlarda iki farklı etüt yapılabilir.

 

Çerçeve Etüt( Ön Enerji Verimliliği Etüdü): Amaç işletmenin genel enerji büyüklüklerine ulaşmak ve çeşitli yönlendirme kıstaslarını saptamaktır. Sonucunda belli ve yeni hedefler elde edilmesi gerekmektedir.

 

Yoğun Etüt (Detaylı Enerji Verimliliği Etüdü): Firmanın gerçekleştirdiği tüm enerji hareketlerini incelemek, ölçmek, bunlardan hareketle enerji verimliliği arttırıcı projeleri oluşturmak, teknik ve finansal analizlerini gerçekleştirerek, işletmeye ilgili yol haritası çıkarma adımlarının bütünüdür.

 

 1. Aşama

Eğitimler – Mutlu Kalite, kurum bünyesinde ortak algıda bir Enerji Yönetimi bilinci yaratmak, sistemin kuruluşuna katılımlarını sağlamak ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulamaya alınması sebebiyle aşağıdaki temel eğitimleri kurum kültürüne ve ihtiyaçlarına uygun olarak kuruma özel örnekler ile yeniden tasarlayarak vermektedir.

 

 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi
 • Enerji Verimliliği Eğitimi
 • Enerji Mevzuatları Eğitimi
 • İç Denetim Eğitimi

 

 1. Aşama

Sistem Kurulumu: Durum Analizi ve eğitim sonrasında sistemin kurulum süreci, danışmaların kurumu ziyaretleri sırasında yapılacak toplantılar ile yürütülmektedir. Sistem ve kuruma özgü şartların doğrultusunda hazırlanması gereken süreç haritaları, prosedürler, kontrol planları ve talimatlar, Mutlu Kalite proje danışmanı liderliğinde oluşturulacak olan proje grubu ile tüm süreçlerin iyileştirilmesi hedeflenerek gözden geçirilip hazırlanacaktır. Mutlu Kalite danışmalık hizmeti mail üzerinden yapılmaz. Sistemin uygulamada takibi bu aşamanın bir bölümüdür.

 

 1. Aşama

Son Denetim ve Değerlendirme: Firmanın kendi yürüteceği iç denetimlerin tamamlanmasını takiben, proje danışmanı haricinde, yine bir Mutlu Kalite danışmanı tarafından uygulamaya geçmiş olan sistem belgelendirme denetimine benzerlik gösteren bir son denetim ile gözden geçirilmektedir. Eksiklikler ve iyileştirilmesi gereken noktalar raporlanır.

 

SONUÇ

ISO 50001 danışmanlık projesi sonucunda, kuruluş bünyesinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi herkesin katılımı ile kurularak, enerji performansın ölçümü ve iyileştirilmesine başlanarak, sistem belgelendirilmeye hazır duruma getirilecektir. Kurumun yasal şartlara uygunluğunun sürekliliği sağlanacak, verilecek eğitimler süresince çalışanlara sistemin mantığı tüm yönleriyle aktarılarak çalışanlarda temel farkındalık yaratılacaktır. Tüm bu kazanımların yanı sıra firma enerji maliyetlerinde azalma sağlanacaktır.