Mutlu Kalite olarak; Çevre Yönetim Sisteminin kurulumundan sertifikasyon aşamasına kadar geçen süreci için danışmanlık hizmetini vermekteyiz. Çevre danışmanlık süreci firma faaliyeti, firmanın çalışan sayısı, firmanın yasal anlamda çevresel yükümlülükleri, akreditasyon seçimi gibi faktörlere bağlı olarak 6-12 ay kadar sürmektedir.

Sisteminizin kurulumunu ve takibini danışman desteğiyle yapmanız; personellerinizin iş yükünü azaltır, daha zahmetsiz ve az bir sürede aksiyon almanızı sağlar.

PROJE ÖNCESİ HAZIRLIK

  1. Üst yönetim de dahil tüm personeller ile tanışma toplantısı
  2. Proje boyunca firma temsilcisi olarak süreci yönetecek çalışma ekibinin oluşturulup gerekli atamaların yapılması
  3. Firmaya ait organizasyon şemasının oluşturulması
  4. Firmayı çevresel açıdan ilgilendiren yasal çevre mevzuatların listesinin çıkarılması ve firmadaki kaynakların belirlenmesi
  5. Proje çalışma planının oluşturulması
  6. ISO 14001:2015 ÇYS standardı Temel Bilgilendirme Eğitimi’nin planlanması

GAP (MEVCUT DURUM ANALİZİ) VE DEĞERLENDİRMELER

Firmada mevcut dokümanların incelenmesi, sistemin yürütülmesi ile ilgili firmadan mevcuttaki gerekli bilgilerin edinilmesi, GAP analizinin yapılması, sistem kurulumu boyunca ihtiyaç duyulacak kaynaklar hakkında bilgi edinme gibi süreçleri kapsar.

Çevre Yönetim Sistemi kurulurken ve yürütülürken izlenecek yol haritası belirlenmiş olur.

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL STANDART BİLGİLENDİRME EĞİTİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Çevre Yönetim Sistemini tanıtmak ve personellerin konuyla ilgili farkındalığını daha sistem kurulumu sürecinin başındayken oluşturmak için; ÇYS  standardı maddelerinin açıklandığı ve nasıl uygulanması gerektiğini kapsayan temel bir bilgilendirme eğitimi planlanır ve gerçekleştirilir. Eğitimde yasal çevre mevzuatlarından da bahsedilir ve firma bilgilendirilir.

ÇYS eğitimi sonrasında eğitimin etkinliğini ve personellerin mevcut farkındalığını ölçmek adına quizler gerçekleştirilir.

NOT: Tüm Çevre Yönetim Sistemi sürecine ait sistem uygulamaları ve bu uygulamaların puanlamaları, firma özelinde hazırlanan Kalite Süreçleri Karnesi’ ne kaydedilir. Sistem kurulduktan tercihen bir takvim yılı sonrasında danışman tarafından Kalite Karnesi puanlar doğrultusunda yorumlanır ve yıllık puanlama ve değerlendirme yapılmış olur. Böylelikle kurulan sistemin etkinliği ölçülmüş olur.

DOKÜMANTASYON

Çevre El Kitabı, çevre prosedürleri, çevre talimatları gibi temel Çevre Yönetim Sistemi dokümanları; yayın ve revizyon tarihleri dikkate alınarak oluşturulur. Bu aşamada firmada sistem kapsamında belirlenen süreç sorumlularına doküman oluşturma, doküman kodlama vb. eğitimleri verilir ve dokümanlar oluşturulup sisteme dahil edilir.

Dokümantasyon kapsamında Çevre Mevzuatları listesi de oluşturulup sürekli güncellenerek takipler yapılır.

 

SİSTEMİN UYGULANMASI

Çevre Yönetim Sistemi gereklilikleri doğrultusunda dokümante edilen tüm bilgiler ve evraklar firma içinde uygulanmaya başlar. Uygulama sürecince danışman tarafından sistem sürekli izlenir, takip edilir ve mevzuatların değişmesine bağlı olarak da sürekli güncellenir. Firmayı ilgilendiren yasal konulara bağlı olarak gerekli sistemlere kayıtlar gerçekleştirilir. (Entegre Çevre Bilgi Sistemi vb.)

Çevre Yönetim Sistemi kapsamında ilgili riskler belirlenir ve gerekli risk analizleri yapılır. Firma içerisinde riski önlenemeyen durumlar için ilgili düzeltici önleyici faaliyetler belirlenir ve izlenir. Potansiyel uygunsuzlukların iç denetime kadar maksimum seviyede kapatılması ve gerekli aksiyonların alınması için çalışmalar yapılır.

Aylık faaliyet raporları hazırlanarak üst yönetime sunulur.

İÇ TETKİK (İÇ DENETİM)

Çevre Yönetim Sistemi kurulduktan ve uygulanmaya başlandıktan sonraki süreçte iç denetimler planlanır ve gerçekleştirilir. Denetim sonucu raporlanır üst yönetim ve ilgili personellerle paylaşılır. İç denetim sonucu bulunan uygunsuzluklar değerlendirilir ve kapatılmaları için alınması gereken aksiyonlar belirlenir.

YGG (YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME)

İç denetim sonucunda oluşturulan rapor üst yönetim ve proje çalışma ekibi ile birlikte değerlendirilir. Böylece Çevre Yönetim Sistemi için sürecin performans değerlendirmesi karşılıklı yapılır.

YGG toplantısında firmanın sistem kurulumunun başında belirlemiş olduğu hedefler ve bu hedeflere yönelik alınan aksiyonlar gözden geçirilir.

Denetim sonrası belirlenen uygunsuzluklar ve bu uygunsuzlukların kapatılması adına yapılması gerekenler belirlenir.

Firma özelinde belirlenen ve analizi yapılan riskler ve fırsatlar değerlendirilir.

Toplantı sonrası, toplantı boyunca alınan tüm kararlar ve yapılan tüm değerlendirmeler raporlanır ve kayıt altına alınır. Toplantıya katılan tüm personelle paylaşılır.

BELGELENDİRME BAŞVURUSU VE SERTİFİKASYON

Sistem kurulduktan, iç denetimler yapıldıktan, YGG toplantısı gerçekleştirilip ilgili kararlar alındıktan sonra artık belgelendirme başvuru aşamasına geçilir.

Belgelendirme süreci ; üçüncü taraf ve bağımsız bir belgelendirme kuruluşu ile denetim planlanmasının yapılmasıyla başlar ve denetim sonucu çıkan uygunsuzlukların kapatılması ile sonlanır.

Denetim sonrasında major uygunsuzluğu bulunmayan firmalar sertifikalandırılmaya hak kazanmış olur.